История

„И най-дългото пътешествие започва с първата крачка.“ – Лао Дзъ

Уеб сайта БАОО бе създаден през 2004 г. от специалистите работещи в Българската асоциация “Осиновени и осиновители”

Както знаем първите крачки са най-трудни и стават по-трудни, когато се правят в среда в която темата осиновяване през последните десетилетия е била тема табу.

Вие ежедневно заявявате своята гражданска позиция и отговорно отношение към темата, с предложенията и участията си в дейностите на БАОО

Това разбира се става и с помощта на всички журналисти, които приеха нашата мисия.

Продължаваме да учим един от друг. Да се вслушваме в съветите на специалистите.
БАОО не преследва политически, синдикални или религиозни цели.

1. Основни цели

 • Развитие на правото, усъвършенстване на законодателството и практиката в Република България по отношение на тайната на осиновяването;
 • Възприемане в Република България на принципа за разкриване на тайната на осиновяването пред осиновените по ред и при условия, съобразени с принципите на правовата и демократична държава и защита правата на личността;
 • Възпитаване на толерантно, хуманно и цивилизовано отношение у гражданското общество към осиновените и техните родители;
 • Защита на правата на децата и членовете на техните семейства и близките им, както и социалното интегриране на групи и хора в неравностойно социално положение;
 • Превенция и борба с антисоциалните прояви по отношение на осиновените и осиновителите и с последиците от неправилното разкриване на тайната на осиновяването.

2. Основни дейности

За осъществяване на целите си, БАОО използва следните средства:

 • Проучвания, анализи, публикации и разпространение на информация;
 • Обучение, образование, консултации;
 • Подпомагане, организиране и развитие на програми, проекти и прояви за оказване на взаимопомощ между осиновените и техните родители във връзка с разкриване на тайната на осиновяването;
 • Оказва съдействие чрез изграждане на Консултативен център с екип от специалисти – психолози, психотерапевти, социални работници и др., които да: осигуряват първична подкрепа на осиновени лица за справяне с психичната травма, в случай на неправилно разкриване на тайната на осиновяването; консултират семейства на родители при вземане на решение да съобщят на осиновеното дете това обстоятелство;
 • Разработване и поддържане на интернет-базирани форми на публикуване и обсъждане на идеи и инициативи;
 • Създаване на библиотечен и видео фонд с образователни материали и ръководства за работа във връзка с разкриването на тайната на осиновяването, процеса на осиновяване, отглеждането и възпитанието на осиновени деца, последиците от неправилното разкриване на тайната на осиновяването и др. въпроси;
 • Популяризиране на дейността и идеите на Асоциацията сред специалисти и широката общественост;
 • Организира и провежда регионални, национални и международни публични дискусии, кръгли маси, форуми и други във връзка с мисията и целите на Асоциацията;
 • Сътрудничество със сродни организации, правителствени и неправителствени, от страната и чужбина;
 • Други дейности, определени от Управителния съвет, в съответствие с целите на Асоциацията.

 

Back to Top