Сравнителен анализ на експерти от Агенцията за социално подпомагане отчита тенденциите в процеса на осиновяванията през последните 4 години. Общият брой на осиновените деца от лица с постоянно местоживеене в страната за 2011 г. е 952. През 2012 г. осиновените деца са 738, през 2013 г. – 737, през 2014 г. – 676, през 2015 г. – 618, а за 2016 г. техният брой е 556.

Във всяка от тези години броят на децата, които могат да бъдат осиновени, е обикновено около двойно по-голям от броя кандидат-осиновителите. Значителна част от вписаните кандидати в регистъра на осиновяващите при условията на пълно осиновяване изразяват категорични изисквания и предпочитания за детето, което биха искали да осиновят – ниска възраст 0-3 г.; добро здравословно състояние, български или смесен произход. Изброените обстоятелства са предпоставка за удължаване на процеса по осиновяване. Децата трудно могат да бъдат осиновени при условията и реда на националното законодателство, поради липса на кандидати, които имат желание да осиновят дете, с характеристики на децата, вписани в съответния регионален регистър.

От данните, които АСП администрира, е видно, че от общия брой 4277 осиновени деца за периода от 2011 до 2016 г., едва 53 са осиновените деца с увреждания.

Съотношението между броя на кандидат-осиновителите и броя на децата, вписани в Регистъра за осиновяване, има следните параметри в изследвания период:

– към 31.12.2011 г. вписаните кандидат-осиновители са 1815, а децата 2976 (от тях 1566 деца с увреждания). Вписаните деца за осиновяване са с 64% повече от кандидат-осиновителите;

– към 31.12.2012 г. – 1490 кандидат-осиновители, 2835 деца за осиновяване (от тях 1402 с увреждания) – децата за осиновяване са с 90% повече от кандидат-осиновителите;

– към 31.12.2013 г. – 1470 кандидат-осиновители, 3188 деца (1411 с увреждания) – общият брой на децата е със 117% повече спрямо желаещите да осиновят дете;

– към 31.12.2014 г. – кандидат-осиновителите са 1500, а децата, вписани в Регистър за осиновяване, са 2863 (от тях 1325 с увреждания), или с 91% повече от вписаните кандидат-осиновители;

– към 31.12.2015 г. – кандидат-осиновителите са 1542, а децата, вписани в Регистър за осиновяване, са 2611 (от тях 1206 с увреждания), или с 69% повече от вписаните кандидат-осиновители;

– към 31.12.2016 г. – кандидат-осиновителите са 1524, а децата, вписани в Регистър за осиновяване, са 2355, или с 55% повече от вписаните кандидат-осиновители.