Българска асоциация „Осиновени и осиновители“ и МТСП организираха Професионален форум по темата осиновяване

Българска асоциация „Осиновени и осиновители“ и МТСП организираха Професионален форум по темата осиновяване

Коментарите са изключени за Българска асоциация „Осиновени и осиновители“ и МТСП организираха Професионален форум по темата осиновяване

На 06.10.2017 г. се проведе Професионален форум на тема: „Процесът Осиновяване – тенденции и възможности“, иницииран от БАОО в партньорство с Министерство на труда и социалната политика. МТСП бе представено от Зам. министър Росица Димитрова, включиха се представители на Министерство на правосъдието, АСП, ДАЗД, регионалните дирекции за социално подпомагане в страната, колеги от неправителствения сектор, работещи по темата осиновяване.

Една от главните теми, които засегнахме бе причината за намаляване на националните осиновявания: 2014 г.: 676, 2015 г.: 618, 2016 г.: 556 и за периода януари-август 2017 г.: 384. В последвалата дискусия се включиха представители на регионалните дирекции за социално подпомагане (Пловдив, Шумен, и други), които изнесоха конкретни данни и анализ на причините за тази негативна тенденция: съществени разминавания между очакванията на кандидат-осиновителите и профилите на вписаните в регистъра за осиновяване деца; около 50% от тези деца са с увреждания и поради недобрата информираност за действителното им състояние и възможно лечение бъдещите родители имат съпротиви да пристъпят към осиновяване; в случаите когато децата се отглеждат продължително време в приемна грижа това е предпоставка за създаване на силни емоционални връзки в приемното семейство, което затруднява осиновителния процес особено при по-големи деца. В тази връзка зам. министър Димитрова изрази категорично мнение, че приемната грижа е социална услуга и трябва да е краткосрочна форма на закрила и допълни, че „в най-добрия интерес на децата е да се върви към осиновяване, което е и превенция на институционализацията“.

Зам. министър Димитрова обърна внимание и на необходимостта да се направи анализ на причините децата да се отглеждат дългосрочно в институция и да не бъдат вписвани в регистрите за осиновяване. В случаите когато биологичните роднини осъществяват контакт с детето, което отлага вписването му за осиновяване, да се изследва дали има категорично намерение за реинтеграция в семейството и ресурс то да полага адекватни грижи.

Друга важна тема на дискусията, която е пряко свързана с недостатъчната подготовка на кандидат-осиновителите, е необходимостта от информационна кампания в национален мащаб. Г-жа Димитрова препоръча на регионалните социални структури да организират регулярно през годината дни на отворените врати по темата осиновяване. Друг важен момент, на който обърнахме внимание и бе изразен открито от колегите при срещите ни в страната по време на Националните информационни седмици, е подготовката на специалистите, работещи с осиновяващи семейства, недостатъчния брой часове за обучение на кандидат-осиновители и необходимостта от преразглеждане на обучителните теми, особено при второ осиновяване. МТСП се ангажира да проведе анкета сред преминалите обучение, за да се изследва настоящата практика, нуждите на бъдещите родители и какви подобрения да бъдат направени.

Отново поставихме въпроса за целевия отпуск при осиновяване, а специалисти от неправителствения сектор защитиха неговата необходимост: „подготовката за осиновяване и самия акт на осиновяване е психологическа бременност и раждане и деца и родители се нуждаят от достатъчен период заедно, за да изградят здрава емоционална връзка“. Зам. министър Димитрова потвърди, че специалисти в министерството вече работят по регламентацията на целевия отпуск и предстои обсъждане в работна група.

Г-жа Първанова, представител на Министерство на правосъдието, представи Съвета по международно осиновяване и кои практики от неговата работа биха могли да бъдат пренесени и в процедурата по национално осиновяване с цел нейното подобряване.

На финала на срещата попитахме специалистите за нагласите им по отношение на Националния съвет по осиновяванията – промяна, готвена от предишното правителство, която все още не е регламентирана в Семейния кодекс. Директорите на регионалните дирекции Бургас и Варна изразиха притеснение за ефективността на работата на един съвет, който да замести съществуващите в момента 28. Това мнение бе подкрепено от всички представени регионални дирекции.

Обсъжданите въпроси на Форума ще бъдат анализирани детайлно от регионалните дирекции, съобразно спецификите в техните региони и поетите от МТСП ангажименти.

 

 

Back to Top