Отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст

Отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст

Коментарите са изключени за Отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст

Считано от 01.01.2014г., с нов чл.164б от Кодекса на труда е дадена възможност  на работничка или служителка, която осинови дете, навършило 2-годишна възраст, при условията на пълно осиновяване, да ползва отпуск за период от 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст.

Българската Асоциация Осиновени и Осиновители- БАОО счита, че такава подкрепа трябва да получават всички осиновители,  тъй като този отпуск е целеви и не е пряко свързан с възрастта на детето, а със задоволяване на специфични нужди, свързани с адаптацията му в новата семейна среда и ежедневно интензивно участие на родителите в този изключително важен процес.

Съгласно § 3и от ДР на КТ,  лице, осиновило дете от 2- до 5-годишна възраст преди 1 януари 2014 г., има право на отпуск при условията на чл. 164б за остатъка до 365 дни, считано от деня на предаването на детето за осиновяване.
Ползването на отпуска е регламентиран и в Наредбата за работното време, почивките и отпуските – създаден е чл. 46б, според който същият се ползва въз основа на писмено заявление на осиновителката /или на работника или служителя, който сам е осиновил детето/, към което са приложени копие от влязло в сила съдебно решение за пълно осиновяване, акт за предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение №9 /съответно  приложение № 10/. В същият член са уредени и случаите, при които отпускът се прекратява.
Съответни изменения са направени и в КСО.
Съгласно чл.9, ал.2, т.2 от КСО за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски се счита и времето на платените и неплатени отпуски при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст .
Осиновителката /или работника или служителя, който сам е осиновил детето/има право на парично обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, ако е осигурена за всички рискове или за фонд „общо заболяване и майчинство“ (чл.11, ал.1, т.1, нова буква „е“ и  чл.13а, ал.1, нова буква „е“).
Съгласно § 9 от ПЗР на КСО, осигуреното за общо заболяване и майчинство лице, което е осиновило дете от 2- до 5-годишна възраст преди 1 януари 2014 г., има право на парично обезщетение при условията на чл. 53а за остатъка до 365 дни, считано от деня на предаването на детето за осиновяване.
Времето, през което се ползва отпуска при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст се включва в изисквания осигурителен стаж, необходим за придобиване на право на обезщетение за профилактика и рехабилитация и на обезщетение за безработица (чл.13в, ал.1, т.2 и т.4, съответно чл.54а, ал.2, т.2 от КСО).
За определяне размера на паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест и обезщетението за безработица за периода, през който е ползван отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, се взима предвид доходът, от който е определено паричното обезщетение (чл.41, ал.3 и чл.54б, ал.7, т.2  от КСО).
Същият се взима предвид и при определяне размера на пенсията (чл.70а, ал.3, т.2 от КСО).

Приложение 9 към чл. 46б, ал. 1
Приложение 10 към чл. 46б, ал. 3

Back to Top