Становище на БАОО във връзка с промените в Системата за прием на ученици в първи клас в София

Становище на БАОО във връзка с промените в Системата за прием на ученици в първи клас в София

Коментарите са изключени за Становище на БАОО във връзка с промените в Системата за прием на ученици в първи клас в София

Българска асоциация „Осиновени и осиновители“ изразява своята позиция по предложените промени в Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община:

Съгласно направените предложения като водещ критерий при разпределението на подалите заявления деца за първи клас в съответното училище се предвижда да бъде вземан предвид постоянния или настоящия адрес на детето, а не на неговите родители, както беше в досегашната система. В първа група се включват децата, с постоянен или настоящ в прилежащия на училището район, като този адрес не следва да бъде променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението. Във втора група са децата с постоянен и настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният и настоящият им адрес е променян в последните 1 до 3 години. В третата трупа са децата, чийто постоянен и настоящ адрес е бил променян през последната една година преди подаването на заявлението.

Съгласно чл. 4 от Закона за защита от дискриминация е забранена всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна. Пряка дискриминация е всяко по-неблагоприятно третиране на лице на основата на признаците по ал. 1, отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства. Непряка дискриминация е поставянето на лице или лица, носители на признак по чл. 4, ал. 1, или на лица, които, без да са носители на такъв признак, съвместно с първите търпят по-малко благоприятно третиране или са поставени в особено неблагоприятно положение, произтичащо от привидно неутрална разпоредба, критерий или практика, освен ако разпоредбата, критерият или практиката са обективно оправдани с оглед на законова цел и средствата за постигане на целта са подходящи и необходими.

Считаме, че предвидените изменения в Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община нарушават цитираната по-горе разпоредба. С предвидените промени ще бъдат поставени в по-неблагоприятно положение осиновените деца и техните родители в сравнение с рождените родители и техните деца. Така разписаните разпоредби третират по-различно и самите осиновени деца в зависимост от възрастта на която са осиновени. Съображенията ни са следните:

Съгласно първия, заложен от Вас критерий, за да попадне дете в първата група неговия постоянен или настоящ адрес не следва да е бил сменян през последните над три години. Така разписан критерият е практически непостижим за деца осиновени на възраст между 3 и 6 години. Много често тези деца са живели преди да бъдат осиновени в населени места извън София, като дори да се живели в София техният постоянен и настоящ адрес не е бил в района на училището. В този район са живеели техните родители, но тъй като детето им е осиновено то не може да покрие заложените от Вас изисквания и е много вероятно родителите да бъдат принудени да запишат своето дете в отдалечено училище, само защото то е осиновено и не е имало как постоянния и настоящият му адрес да е бил за повече от 3 години в района на училището.

В тази връзка дете, осиновено на 6 години, ще отговори на третия, предвиден от Вас критерий, но не и на първи и втори. За разлика от него дете, осиновено на 1 или 2 години, би могло да отговори на първия и на втория критерий.

Така заложените критерии създават пряка зависимост между това на каква възраст е осиновено детето, с това дали ще бъде възможно да учи в училище в близост до дома си. Ако е осиновено на възраст между 1 и 2 години е възможно да учи в близко училище, ако е осиновено между 3 и 6 тази възможност силно намалява. А ако е осиновено на 6 е практически невъзможно да посещава училище близо до дома си.

Обръщаме Ви внимание че възможността осиновено дете да може да се възползва от точките, които се дават с допълнителните критерии е почти нулева. Дете, осиновено на 6 години няма как да е завършило подготвителната група в същото училище. Тъй като детето е осиновено няма как и двамата му родители да са починали, много малко е вероятно в семейството му да има друго дете, което се обучава в същото училище. С изключение на критерия за подготвителната група децата, осиновени между 1 и 5 също няма как да отговорят на критерия за двама починали родители и друго дете в учебното заведение.

Освен гореизложеното считаме, че предложения проект засяга правото на равен достъп до качествено образование на осиновените деца, което те притежават съгласно чл. 3, ал. 3, т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование. Засегнато е и правото им, дадено им от чл. 12 на същия закон, съгласно който всеки гражданин упражнява правото си на образование, съобразно своите предпочитания и възможности в детска градина или училище, доколкото в този закон или в актове по прилагането му не е предвидено друго.

Съгласно мотивите на цитираното във Вашия доклад Решение № 4631 от 11.07.2017 г. по адм. Дело № 3417/2017 г. съдебната инстанция счита, че социалните критерии – „дете с един починал родител“, „дете от многодетно семейство“ и „дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или осиновено“ следва да съществуват в системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община. Тези критерии са отменени, тъй като не са фигурирали сред социалните критерии в чл. 43, ал. 2 от Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. В мотивите на съдебното решение е указано, че същите ще бъдат законосъобразни ако бъде направено изменение на цитираната наредба в посока всеки общински съвет да може да предвижда и допълнителни критерии. Такова изменение е наредбата е направено и съгласно чл. 43, ал. 6, т. 5 от Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование общината може въвежда и  други критерии, които са свързани с достъпа до образование и не са дискриминационни.

В тази възможност към настоящия момент разполагате с правна възможност отново да включите трите цитирани по-горе критерии.

В заключение Ви обръщаме внимание, че рождените и осиновените деца са поставени в различно положение и в тази връзка няма как да са в състояние да отговорят на едни и същи критерии. В тази връзка критериите следва да се прецизират като се държи сметка за разликата в положението на рождените и осиновените деца.

Общественото обсъждане е отворено на страницата на Столична община до 05.02.2018 г.

Back to Top