Център за обществена подкрепа „Зора“ гр. Панагюрище

Център за обществена подкрепа „Зора“ гр. Панагюрище

Коментарите са изключени за Център за обществена подкрепа „Зора“ гр. Панагюрище

В началото на 2009г. започва процедура по изграждане, сформиране и реализацията на Център за обществена подкрепа в ДДЛРГ “Павел Бобеков”, гр. Панагюрище. Община Панагюрище съвместно с фондация “Социални практики в общността” – Пазарджик и сдружение “Институт по социални дейности и практики”- София, изработва проект – договор BG2006/018-343-01.01-1.13 по програма ФАР на Европейския съюз. Проектът е одобрен, финансиран и изпълнен в периода 2009 – 2011г.

От 2011г. доставчик на социална услуга ЦОП на територията на Община Панагюрище е Фондация ”Социални практики в общността”- Пазарджик.

Община Панагюрище е възложила управлението на социалната услуга в общността ЦОП „Зора“ гр. Панагюрище на Фондация „СПО“ гр. Пазарджик, чрез проведен конкурс на основание чл.18, ал.3 от ЗСП

ЦОП „Зора” – Панагюрище развива дейността си като делегирана от държавата дейност, финансирана чрез бюджета на Община Панагюрище с капацитет 50 потребители.

Дейност на ЦОП

ЦОП е вид социална услуга, която се предоставя в общността, по смисъла на чл. 36, ал. 2, т. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане.

ЦОП осъществява дейност по предоставяне на социални услуги, базирани в общността, насочени към деца и родители за превенция, социална интеграция и реинтеграция в подкрепа на отглеждането на деца в семейна среда.

Център за обществена подкрепа е комплекс от социални услуги предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

Ползвателите на услугата Център за обществена подкрепа са:Деца от 0 до 18 години в риск и техните семейства; Семейства, при които има риск от изоставяне или настаняване на детето в специализирана институция; Семейства, при което има риск от разрушаване на семейните връзки и отношения; Семейства, чиито деца са настанени в специализирана институция или в друго семейство – приемно или при роднини и близки; Кандидати за или вече одобрени приемни семейства; Кандидати за или вече одобрени осиновители; Семейства с деца със специални потребности (аномалии, увреждания, отклонения); Семейства, които не могат да се справят с проблемите и търсят професионална подкрепа за отглеждане и възпитание на детето; Деца от специализирани институции, на които предстои извеждане от институцията; Деца от общността, за работа по превенция на рисковото поведение.

ЦОП работи активно в общността чрез реализация на следните съпътстващи услуги:Посредничество (медиация) между институциите. Подбор, оценка, обучение, консултиране, групова работа с кандидат приемни семейства.Мобилна социална работа във високо рискови общности

Функционират две групи:

Група за взаимопомощ на „Кандидат-осиновители, осиновители и осиновени хора”

цел – предоставяне на защитено пространство и професионална подкрепа в посока за споделяне и информиране на кандидат-осиновители, осиновители и осиновени хора;

Група на родители на деца с увреждания „Клуб на съвременния родител”

цел – предоставено защитено пространство и професионална подкрепа в посока за споделяне и позитивиране ролята на родителя при отглеждане на дете с увреждания;

През 2013г. Център за обществена подкрепа”Зора” гр. Панагюрище е посочен от Консултативния съвет по обществен контрол на социалните услуги в област Пазарджик, като пример за добра практика на социални услуги в област Пазарджик, на база брой услуги, разделени по общини според вида на услугата.

Професионалистите, от които кандидат осиновители и осиновители могат да търсят подкрепа

Дидка Борисова Поибренска – тел: 0879 123 531

Кънчо Иванов Гюнов – тел: 0879 123 530

Тел: 0357/ 6 20 23 – Център за обществена подкрепа „Зора” – Панагюрище

e-mail: cop.pg@mail.bg

Back to Top