Становище на БАОО по отношение на предложените законодателни промени в майчинството при осиновяване

Становище на БАОО по отношение на предложените законодателни промени в майчинството при осиновяване

Коментарите са изключени за Становище на БАОО по отношение на предложените законодателни промени в майчинството при осиновяване

Българска асоциация „Осиновени и осиновители“ внесе в Министерство на труда и социалната политика своето становище по отношение предложените промени в Кодекса на труда, касаещи майчинството при осиновяване:

„Съгласно мотивите към законопроекта с него се цели да се осигури равнопоставеност между осиновителите на деца до 5-годишна възраст. Предвид горното следва да Ви информираме, че предвижданите изменения и допълнения няма да постигнат напълно тези цели. В случай, че бъде осиновено дете над 4-годишна възраст неговите осиновители отново няма да са в състояние да ползват пълния размер от 365 дни. Съгласно предвижданото изменение на разпоредбата на чл. 164б отпуск може да се ползва за период от 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършването на 5-годишна възраст. Така формулирана разпоредбата създава условия за неравностойно третиране на родителите на деца над 4-годишна възраст. В тази връзка предлагаме разпоредбата на чл. 164б да се прецизира като се уреди положението и на тези родители.

Българска асоциация “Осиновени и осиновители“ многократно е изразявала своето становище, че за осиновителите като цяло следва да бъде предвиден така наречения „целеви отпуск“, който да не бъде ограничен от възрастта на детето. Само и единствено по този начин би била постигната целта. Считаме, че не следва българските деца да се делят на осиновени и на рождени, а родителите да се делят на родители и на осиновители. Всяко българско дете и неговите родители следва да имат равни права. За целите на внасянето на задължителните осигуровки във фонд „Общо заболяване и майчинство“ такова деление не е налице и осиновителките/осиновителите внасят дължимите си осигуровки всеки месец. Считаме, че държавата следва да осигури на всяка майка, независимо дали е родила или осиновила своето дете, правото за период от 365 дни да се посвети на грижите за него. Като за този период следва да й бъде изплащано полагащото й се обезщетение в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане.

Считаме, че следва да бъде предвидена законодателна разпоредба, която да предвижда и осиновителите на деца над 5-годишна възраст да могат да се възползват от правото да ползват отпуск в размер на 365 дни от датата на предаването на детето. Предлагаме периодът на ползване на това право постепенно да бъде намаляван, пропорционално на възрастта, на която е осиновено детето. Съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование се предвижда, че предучилищното образование е задължително от навършването на 5-годишна възраст на детето. Член 67 от същия закон обаче предвижда, че основните форми на педагогическо взаимодействие се осъществяват при целодневна, полудневна, почасова или в самостоятелна организация по избор на родителя при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за предучилищното образование. Тоест в законовата рамка е предвидена възможността родителят да обучава самостоятелно детето си в домашни условия, без то да посещава група за предучилищна или училищна подготовка. По този начин би могъл да се осигури необходимия период за адаптация на току що осиновеното дете на 5-годишна възраст. Считаме, че факта че децата на тази възраст следва да посещават предучилищна група или училище не ги лишава от необходимостта да разполагат с период за адаптация с новата си семейна среда.  Нещо повече в тази възраст на тях им се налага да свикват едновременно с две големи промени в живота си – ново семейство и започване на учебния процес. Общоизвестен факт, е че децата трудно приемат такива големи промени и имат нужда от дълъг период на адаптация. В началото на периода на преход от посещаване на детско заведение до посещаване на предучилищна група, децата често изпитват трудности и имат необходимост от своите родители и тяхната подкрепа. Предоставянето на отпуск на осиновителите над 5 години би помогнало на децата да преминат по-безболезнено през този период и да се социализират по-бързо. Това би спомогнало те по-бързо да могат да посещават предучилищната група и би била по-добре изпълнена целта на закона. Следва да отбележим, че децата са със своите родители през цялото време, а не само в рамките на учебната година, която е с продължителност от месец май до месец септември. През останалото време, както и през ваканциите децата имат потребност и възможност да прекарват време със своите осиновители, за да могат да се адаптират към тях.

По отношение на проекта на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда Ви обръщаме внимание и на следното:

1. Съгласно предвижданото изменение на чл. 164б е предвидено отпускът да се ползва от деня на предаването на детето. Към настоящия момент практиката на НОИ е обезщетението да се отпуска от датата на съдебното решение, която в някои случаи предхожда датата на предаването на детето. По този начин се създава неяснота и противоречиви тълкувания, от коя дата да бъде отпуснато обезщетението,като в тази връзка ви предлагаме да прецизирате разпоредбата и да дадете методически указания по прилагането й.

2. Съгласно чл. 164б, ал. 7 осиновителите ще могат да ползват само остатъка от отпуска до навършване на 2-годишна възраст на детето. Към настоящия момент те имат право да ползват целия отпуск. С предвижданото изменение отново се създават условия за по-неблагоприятно третиране на различните групи осиновители. Осиновител осиновил дете под 1 година ще може да ползва целия отпуск по чл. 164б, ал. 7. Осиновителите на деца от 2 до 5 са изцяло лишени от това право. В тази връзка настояваме да се запази правото на осиновителите и така наречения „нископлатен“ отпуск в размер на 1 година. Обратното би означавало, че отново се създават условия за дискриминация и неравно третиране между осиновителите на деца под 1 година и осиновителите на деца до 5 -годишна възраст. Обръщаме ви внимание, че всички деца следва да бъдат равно третирани от държавата и не следва да се създават предпоставки някои от тях да имат повече права от други.

3. Съгласно чл. 164б, ал. 8 когато осиновителката и осиновителят се намира в брак осиновителят има право да ползва 15-дневен отпуск при осиновяване на дете. Към настоящия момент такъв отпуск могат да ползват и осиновители, които живеят в едно домакинство в осиновителката. Считаме, че неоснователно те са изключени от кръга на лицата, които могат да ползват отпуска по чл. 164б, ал. 8. Настояваме това право да бъде предоставено на всички осиновители, а не само на осиновителите на деца до 5-годишна възраст. Продължителността на този отпуск е доста кратка и в тази връзка не виждаме пречка той да бъде предоставян и на осиновителите на деца над 5-годишна възраст. С предоставянето на този отпуск първо ще се изравни положението на всички бащи-осиновители, второ ще бъде дадена възможност, макар и за много кратък период от време, на децата да опознаят новия си родител и трето ще предостави възможност на осиновителите спокойно да уредят поне една малка част от множеството формалности свързани с документите, с които следва да се снабдят родителите след осиновяването. Целта на този вид отпуск е бащата да може да помогне на майката в първите дни след като двамата са станали родители и да има възможност да привикне към новото си положение. Независимо от възрастта на детето за осиновителите това са първите дни с тяхното дете и предоставянето на този отпуск е от съществено значение за тях.

4. По отношение на § 3к от Предходните и заключителни разпоредби считаме, че същите са неясно формулирани и създават предпоставки да бъдат превратно тълкувани. В тази връзка предлагаме същите да бъдат прецизирани и да бъде внесена яснота кои точно лица ще могат да се ползват от предвижданите изменения и допълнения.“

Предложените промени в Кодекса на труда са публикувани в портала на Министерски съвет за обществено обсъждане, което е отворено за коментари до 11.01.2018 г.

Back to Top