Решение на ВКС в подкрепа на достъпа до информация за биологичния произход

Решение на ВКС в подкрепа на достъпа до информация за биологичния произход

Коментарите са изключени за Решение на ВКС в подкрепа на достъпа до информация за биологичния произход

Тайната на осиновяването, регламенирана в българското законодателство, от години регулира и ограничава осиновените хора от основното им право да познават биологичния си произход, което прави разпоредбата на чл. 105 от Семейния кодекс (СК) неработеща. Липсата на изчерпателно определение в кои случаи се допуска достъп до информация, дава възможност на съдилищата да взимат решения, които често са противоречиви и създават разнопосочна практика.

Всичко това е в противоречие с препоръката, отправената към Република България от Съвета по правата на човека към ООН, за въвеждане на законодателство, което да забранява тайната на осиновяването и да гарантира правото на осиновеното дете да знае своя произход. В тази връзка през м. юли 2015 г. в Министерството на правосъдието е създадена работна група за изменения на СК от 2009 г. с цел премахване тайната на осиновяването. Бяха изработени текстове за промяна на регламентацията в СК, но проектозаконът така и не влезе за обсъждане и гласуване в Народното събрание.

С решение от 19.01.2021 във връзка с дело за достъп до информация до биологичния произход Върховния касационен съд за първи път дава по-разширено определение за обстоятелствата, кога това е допустимо. В мотивите си съдът прави задълбочен исторически анализ на института на осиновяването, намесата на държавата във взаимоотношенията между осиновен, родители-осиновители и биологично семейство, ограниченията и социално-психологическите последици, до които това води и представя човешката страна на процеса. Пълния текст можете да намерите тук.

Според решението на ВКС „важни обстоятелства по смисъла на чл.105 СК са всички тези факти от обективната действителност, които са свързани със съществени за осиновения обстоятелства – от здравен, социален, морално-етичен или правен характер и при наличието на които за него биха се породили определени правомерни правни последици, респ. такива, които са свързани с гражданскоправния, здравния, социалния му статус, с неговия мироглед и душевен живот, при съобразяване на съществуващите в обществото морално-етични правила и при зачитане на личния и семейния живот както на осиновения, така и на неговите осиновители и биологични родители, като ограниченията на правото на личен живот на осиновения, част от което е и правото му да познава произхода си, трябва да се прилагат стеснително и с необходимия баланс между личния и обществения интерес. Това право може да бъде ограничено единствено ако се упражнява с намерението да се увредят правата на трети лица, или с неморална или користна цел.“

Това решение на ВКС е съществена стъпка към улесняване на процедурата и уеднаквяване на практиката на съдилищата по отношение на достъпа до информация за биологичния произход, с което да се зачете исконното човешко право на осиновените хора да познават корените си.

*Решението на ВКС е във връзка с дело, което адвокат Жанета Бюйлекова (член на УС на БАОО) води, в защита правото на достъп до информация за биологичния произход.

Back to Top