Промени в отпуска за осиновяване на дете в сила от 01.07.2018 г.

Промени в отпуска за осиновяване на дете в сила от 01.07.2018 г.

Коментарите са изключени за Промени в отпуска за осиновяване на дете в сила от 01.07.2018 г.

Промените в отпуска за отглеждане на дете при осиновяване влизат в сила от 01.07.2018 г. Според новия регламент за осиновяване на дете от 0 до 5 г. се полага отпуск за период от 365 дни от деня на предаване на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5 годишната му възраст. Полагащото се обезщетение за този период е в размер на 90% от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход за последните 24 календарни месеца, предхождащи осиновяването.

За заварените случаи са възможни следните хипотези:

1. Отпускът за отглеждане на осиновено дете още не е изтекъл към 01.07.2018 г.:

  • Майката има право да ползва отпуск по новия регламент за разликата от 365 дни и вече ползваното.
  • Пример: Дете, родено на 01.11.2016 г. и осиновено на 01.09.2017 г. Към 01.07.2018 г. майката е ползвала 2 м. отпуск за бременност и раждане и още 8 м. за отглеждане на дете до 2 г. възраст. След влизане в сила на промените майката ще има право на 2 м. по новия регламент.

2. Отпускът за отглеждане на осиновено дете  е изтекъл  към 01.07.2018 г.:

  • Правото на ползване на отпуск за отглеждане на дете по стария регламент вече е изтекло, при което майката е ползвала по-малко от 365 дни. След влизане в сила на промените майката има право на отпуск за разликата от 365 дни и вече ползваното.
  • Пример: Дете, родено на 01.04.2014 г. и осиновено на 1 г. 6 м. на 01.10.2015 г. Майката е ползвала 6 м. отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2 г. възраст, които са изтекли през 2016 г. и след това се е върнала на работа. Към 01.07.2018 г. детето е на 4 г. и 3 м. и за остатъка от 6 м. (до 365 дни) майката има право да ползва отпуск по новия регламент.

Независимо в коя хипотеза се намират родителите, отпуск за отглеждане на осиновено дете се ползва само ако детето не посещава детско заведение. Отпускът се прекратява при навършване на 5 г. от детето. Обезщетението по новия регламент се полага само за оставащия период до 365 дни.

След изтичане на 6 м. от предаването на детето за осиновяване със съгласието на майката отпускът може да се прехвърли на бащата. Ако родителят осиновява сам в този случай отпускът може да се прехвърли на някой от неговите родители.

От 01.07.2017 г. е в сила и правото на бащата-осиновител да ползва 15 дни отпуск при осиновяване, считано от деня на предаване на детето за осиновяване, но до навършване на 5 г. на детето.

Предстои НОИ да публикува бланките за заявление за ползване на отпуска за осиновяване и в какъв срок ще бъдат подавани.

Правна уредба:

Кодекс на труда

Отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.)

Чл. 164б. (Нов – ДВ, бр. 104 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. – ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) (1) Работничка или служителка, която осинови дете до 5-годишна възраст, има право на отпуск за период от 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст.

(2) Когато детето е осиновено от съпрузи, отпускът по ал. 1 със съгласието на осиновителката може да се ползва вместо нея от осиновителя след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст, когато работи по трудово правоотношение. Когато осиновителят е починал, отпускът може да се ползва от един от родителите на осиновителката или на осиновителя, когато работи по трудово правоотношение.

(3) Със съгласието на работничката или служителката, която сама е осиновила дете, след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване един от нейните родители може да ползва вместо нея отпуска по ал. 1, когато работи по трудово правоотношение.

(4) За времето, през което се ползва отпуск по ал. 2 или 3, отпускът на осиновителката се прекъсва.

(5) Право на отпуск при условията и в размерите по ал. 1 има и работникът или служителят в случаите, когато сам е осиновил детето. С негово съгласие след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване един от неговите родители може да ползва вместо него отпуска по ал. 1, когато работи по трудово правоотношение.

(6) В случаите, когато не се ползва отпуск по ал. 1 или 5, или лицето, което ползва такъв отпуск, прекъсне неговото ползване, на осиновителката или на осиновителя, когато работи по трудово правоотношение, се изплаща парично обезщетение от държавното обществено осигуряване.

(7) След използване на отпуските по ал. 1, 2, 3 и 5, когато детето не е навършило 2-годишна възраст и не е настанено в детско заведение, осиновителката, осиновителят или лицето, което е поело отглеждането на детето, има право на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст по чл. 164.

(8) Когато осиновителката и осиновителят се намират в брак, осиновителят има право на 15-дневен отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст от деня на предаване на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст.

(9) Отпускът по ал. 1, 2, 3, 5 и 8 не се ползва при смърт на детето, при прекратяване на осиновяването, както и когато детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.

(10) Отпускът по ал. 1, 2, 3, 5 и 8 не може да се ползва едновременно с отпуск по чл. 163, 164 и 164а.

(11) През време на отпуска по ал. 1, 2, 3, 5 и 8 на лицата се изплаща парично обезщетение при условия и в размери, определени в отделен закон. Времето, през което се ползва отпускът, се признава за трудов стаж.

(12) Редът и начинът за ползване на отпуска по ал. 1, 2, 3, 5 и 8 се определят с наредба на Министерския съвет.

Кодекс за социално осигуряване

Обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст

Чл. 53в. (Нов – ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) (1) На осигуреното за общо заболяване и майчинство лице през време на отпуска при осиновяване на дете до 5-годишна възраст се изплаща обезщетение в размера, определен по реда на чл. 49, за срок до 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст.

(2) На осигурения за общо заболяване и майчинство осиновител се изплаща парично обезщетение при осиновяване на дете в размера, определен по реда на чл. 49, за срок до 15 дни през време на отпуска по чл. 164б, ал. 8 от Кодекса на труда.

(3) На осигуреното за общо заболяване и майчинство лице се изплаща парично обезщетение в размера, определен по реда на чл. 49, след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни през време на отпуска по чл. 164б, ал. 2, 3 или 5 от Кодекса на труда.

(4) Паричното обезщетение по ал. 1, 2 и 3 не се изплаща при смърт на детето, при прекратяване на осиновяването, при настаняване в детско заведение на пълна държавна издръжка, както и когато детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.

(5) Самоосигуряващите се лица имат право на обезщетение по ал. 1, 2, 3 и 4, когато отговарят на условията по чл. 53а.

Back to Top