Предложение на БАОО за промени в законодателството относно „тайната на осиновяване“

Предложение на БАОО за промени в законодателството относно „тайната на осиновяване“

Коментарите са изключени за Предложение на БАОО за промени в законодателството относно „тайната на осиновяване“

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ОСИНОВЕНИ И ОСИНОВИТЕЛИ – БАОО за изменение в СК, внесено в работната група към Министерството на правосъдието, за промяна в Семейния кодекс, глава 8, Осиновяване
19.08.2015 г, сряда
Съгласие за предоставяне на информация
Декларация съгласие за осиновяване
Включва съгласие на биологичната майка да бъде потърсена след навършване на пълнолетие на детето: „Информирана съм за правото на детето ми, след навършване на пълнолетие да познава своя биологичен произход. Съгласна съм/не съм съгласна да се предоставят лични данни и информация за мен. Известно ми е, че мога да променя решението си пред нотариус безсрочно
Включва съгласие (подпис) и на непълнолетната майка, въпреки че декларацията се подписва от родител/настойник
Биологичните родители, които подават изрично декларация за разкриване на информация (разпознаване, идентифициране), биват информирани, че за тази декларация ще бъде съобщено на засегнатото лице, само ако същото подаде молба за достъп за узнаване на собствения произход.
Биологични родители, които пожелаят, запазване в тайна на самоличността си се информират от ДСП за юридическите последствия от тази декларация и от важността за това всеки човек да знае произхода си и историята си. Поканват се да оставят сведения за здравословното си състояние, корените на детето и обстоятелствата по раждането.

Семеен кодекс
Чл. 93а (нов). (1) Едновременно със съгласието или мнението по чл.91 родителите на осиновявания могат да дадат и съгласие в същата форма за разкриване на информация за биологичния произход пред осиновения или осиновителите, по предвидения в закона ред.
(2) Съгласието може да бъде дадено и в по-късен момент без ограничение във времето.
В този случай то се депозира пред съответното териториално поделение на държавния орган, съхраняващ досието на осиновения и се прилага към него.
(3) Съгласието може да се оттегли неограничено във времето по реда на неговото предоставяне.
(4) Съгласието, съответно оттеглянето му, могат да се депозират и пред териториално поделение на държавния орган по настоящ или постоянен адрес на родителя, като се изпращат служебно на съответното поделение за съхранение в досието на осиновения.
…..
Право на информация
Чл.105 (1) Осиновителите или навършилият осемнадесет години осиновен могат да поискат от Националния съвет за достъп до собствения произход, да им бъде предоставена информация за произхода на осиновения.
(2) Правото по ал.1 имат и непълнолетни осиновени, действащи със съгласието на осиновителите или попечителите си.
Съгласие на осиновителите или попечителите не се изисква в случаите по чл.6, ал.4.
При противоречие между интересите на осиновения и осиновителите или попечителите му, съвета (съда) назначава особен представител по реда на ГПК.

Предлагаме да се създаде нова структура към Министерството на правосъдието, Национален съвет за достъп до биологичен произход на осиновените лица.

Молбата за узнаване на собствения произход в писмен вид ще се подава до Националния съвет за достъп до биологичен произход на осиновените лица, структура на Министерството на правосъдието
Съветът комуникира със служба ЕСГРАОН, РДСП и съда, постановил осиновяването, свързвайки обобщено молбата, декларациите съгласие за разкриване на биологичен произход и събраните по време на осиновяването данни от РДСП и съда.
За да удовлетвори молбите, за които е сезиран, Съветът събира преписи от всички документи свързани със самоличността:
1. От биологичната майка- декларация съгласие за осиновяване, съгласие за разкриване на самоличност.
2. Здравните заведения и службите, работещи по превенция на изоставянето и осиновяването предоставят на Националния съвет по негово поискване, преписи от всички документи свързани със самоличността на лицата (биологични родители и дете), също така всякакви сведения засягащи здравословното състояние на родните баща и майка, произхода на детето и причините и обстоятелствата около изоставянето му.
3. Всички длъжностни лица по гражданско състояние в общинските администрации, съхраняващи съответните регистри по гражданско състояние, са длъжни при поискване да предоставят в 7-дневен срок на правоимащите лица в писмен вид данни за съда, извършил осиновяването, номер и година на осиновителното дело и всички документи, свързани с осиновеното лице и биологичния му произход, адресите на родните майка и баща.
4. За да задоволи молбата, за която е сезиран, Съветът събира сведения също от РДСП, съда и/или от лицензирана агенция за международно осиновяването, която може да получи информация от държавата, от която детето произхожда като допълнение към първоначалните сведения.
5.Съветът съобщава на осиновения за самоличността на биологичните родители, след като се е убедил, че те поддържат молбата си:
– ако разполагат с подписана декларация за разкриване на самоличността;
– след като е потвърдил отново желанието им;
– ако майката или бащата са починали, и не са изразили желание за разкриване на самоличност, ако детето подаде молба за достъп за узнаване на произхода си. В този случай, съвета или упълномощено от него лице предупреждават семейството на биологичните родители и му предлагат подкрепа.
Ако биологичните родители са пожелали разкриването на самоличността си, в случай че починат, Съветът съобщава на детето подало молба за достъп до собствения си произход, самоличността на биологичните роднини.
В тези случаи Съветът или упълномощено от него лице предупреждават семейството на биологичните родители и предлагат психологическа подкрепа.
Националния съвет за достъп до биологичен произход организира провеждането на психологическа подкрепа (консултиране) за осиновеното лице и биологичната майка, баща и/или роднини, преди осъществяване на първата среща и предоставяне на информацията. Това консултиране се извършва от акредитирани организации най-малко 6 месеца преди получаване на разрешението за достъп до информация.
При разкриване на информация за биологичен произход, Съветът взима предвид и доклад за психологическото и емоционално състояние на засегнатите страни.
6. Съветът след като се убедил, че биологичните родители не желаят разкриване на самоличността си, съобщава на осиновения за сведения нецелящи идентифицирането на родните баща и майка, предадени от здравните заведения, РДСП, ДСП и съда или събрани от родните баща и майка, уважавайки личния им живот.
Достъпът на едно лице до произхода му не се отразява на гражданското състояние и на роднинските връзки. Той не поражда нито права, нито задължения или тежест към когото и да е.

Националния съвет за достъп до биологичен произход изисква и съхранява данните за всички осиновяванията извършени в страната до 2003г .Информация за осиновяванията след 2003г остават на съхранение в ДСП/РДСП.
Националния съвет може да поиска да се консултира на място с документите от публичните архиви на съответните служби, съхраняващи информация за личността и осиновяването.
Лицата, които участват в осиновяването и разкриването на биологичния произход, независимо от тяхното служебно положение и взаимоотношения с Националния съвет носят отговорност за професионалната тайна – наказателния кодекс.

Ако не бъде приета идеята за Национален съвет за достъп до биологичен произход, то предложението за промени в чл.105 от СК са:

Чл.105а. (1) Окръжният съд в съдебно заседание при закрити врата, след като изслуша рождените родители на осиновения и заключението на прокурора, се произнася с мотивирано решение, с което допуска или отказва предоставянето на информация.
Делото се разглежда без изслушване на рождените родители, ако те са починали, не могат да бъдат открити или не се явяват, редовно призовани.
(2) Съдът може да откаже да предостави информацията по ал.1, когато искането противоречи на добрите нрави или от обстоятелствата по делото може да се заключи, че е налице опасност от накърняване на обществения интерес или защитени от закона права и интереси на трети лица, включително биологични родители.
(3) Съдът допуска безусловно предоставянето на информация за биологичния произход на осиновения в случаите, когато:
1.Искането е основано на обстоятелства, свързани със здравния статус на осиновения и методите на диагностика, лечение и поддържане на определен режим на живот изискват информация, свързана с генетичното родство.
Обстоятелствата по предходното изречение се установяват по надлежния ред от здравните органи.
2.Искането е основано на обстоятелства, разкриващи необходимост от прилагането на чл.7, ал.2, т.1 и 2.
3.Рождените родители са дали изрично съгласие за разкриване на информация за биологичния произход по реда на чл.93а и същото не е оттеглено до постановяване на съдебното решение.
(4) Ако въпреки наличието на основанията по предходната алинея, съдът намери, че едновременно са налице и обстоятелства по ал.2, изречение последно, той може да постанови разкриване на ограничена по обем и вид информация, която да послужи за целите по ал.3, без да се засягат правата третите лица.
(4) В производството по ал.1 съдът събира доказателства по реда на ГПК.
(5) Решението на окръжния съд може да се обжалва от осиновителите и осиновения и да се протестира от прокурора в 14-дневен срок от връчването му на страните.
Задължение за съдействие
Чл.105б. (1) За целите на упражняване правото на осиновителите и осиновените по чл.105 длъжностните лица по гражданско състояние в общинските администрации, съхраняващи съответните регистри по гражданско състояние, са длъжни при поискване да предоставят в 7-дневен срок на правоимащите лица в писмен вид данни за съда, извършил осиновяването и номер и година на осиновителното дело.
(2) Отказите за предоставяне на информация по предходната алинея подлежат на обжалване по реда на АПК.

Back to Top