Оценка 3.00 за напредъка на държавата по темата осиновяване

Оценка 3.00 за напредъка на държавата по темата осиновяване

Коментарите са изключени за Оценка 3.00 за напредъка на държавата по темата осиновяване

Средният успех на държавата в грижата за децата е 2,88 според доклада „Бележник 2018: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“, изготвен от Национална мрежа за децата (НМД). Това е най-ниската оценка, която институциите получават за работата и политиките си, касаещи децата, от началото на изготвянето на доклада преди 7 години. Докладът беше внесен официално днес в Парламента, Министерски съвет и всички отговорни институции в присъствието на журналисти. Той бе представен едновременно в още 8 града в страната от организациите, членове на Мрежа за децата.

От петте области най-ниска оценка 2,53 експертите дават на „Семейна среда и алтернативни грижи“. Подтемата, свързана с осиновяването, за поредна година се изготвя от екипа на Българска асоциация „Осиновени и осиновители“, който даде оценка 3.00 за напредъка на държавата в тази област.

Напредък:

На 12 декември 2017 г. МТСП предложи промени и отвори едномесечно обществено обсъждане относно отпуск и обезщетение при осиновяване на деца на възраст между 0 и 5 години. През месец ноември 2017 г. беше сформирана работна група за актуализиране на Програмата за обучение на осиновяващи с възможност за включване на заинтересовани страни – НПО. В средата на годината (2017 г.) влезе в сила право на бащата-осиновител за 15-дневен отпуск при осиновяване, въпреки това да се отнася само за случаите, в които детето е на възраст под 5 години. Работата по проектозакона за изменение и допълнение на Семейния кодекс, предизвикал огромен обществен интерес в частта си Осиновяване, от края на 2016 остана без продължение и развитие.

Какво се случва:

Въпреки че през 2016 г. стартира работата за промяна на Семейния кодекс, което предизвика непознат по обема си обществен дебат и  наложи сформирането на широкообхватни работни групи, оформените текстове не бяха внесени в Министерския съвет, поради оставка на правителството. По този начин и в 2017 г. останаха неразрешени част от темите, и е необходимо връщане за обществен дебат на проектозакона, преразглеждането му в работни групи и узаконяване на адекватни промени в този нормативен акт.

Продължава да липсва единна методика и стандарт за подготовка на кандидат-осиновителите. Обученията, провеждани от доставчиците на социални услуги, се различават по форма и продължителност, наборът от теми е непълен, а разработените материали и отделеното време не предполагат задълбоченото им разглеждане. Липсва специализирано обучение на родителите при второ и/или поредно осиновяване или при осиновяване след наличие на биологично/и дете/ца в семейството. Трябва да се отбележи активизиране дейността на работна група по темата в края на годината.

Липсват задължителни услуги за подкрепа на дете и родител, осиновил дете, в следосиновителния период. Мониторингът, извършван от ОЗД, е формален, често без реална подкрепа и чувствителност към миналото на деца и осиновители, техните индивидуални травми и евентуалните им рефлексии. Със семействата не се работи превантивно, а едва след заявен проблем. Натрупаната информацията не се обработва и анализира с цел разпознаване на индикатори, извеждане на добри практики и промени в законодателството.

Липсва целеви отпуск при осиновяване, независим от възрастта на детето, осигуряващ възможност за изграждане на качествени връзки в семейството, задоволяване на специфични нужди на детето, свързани с адаптацията му в новата среда и ежедневното интензивно участие на родителите в този изключително важен период. Разписаните в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване права за отпуск и обезщетения при осиновяване, и предложените от МТСП промени в средата на декември, поставят в позиция на дискриминация по възраст осиновените деца, както и техните родители-осиновители, тъй като касаят само децата на възраст до 5 години. Тази тенденция се запазва и с последните влезли в сила решения, които изключват повишава не на еднократната помощ при второ и/или трето осиновяване или осиновяване след наличие на биологично дете в семейството, както и правото на бащата-осиновител за 15-дневен отпуск при осиновяване, като това отново е в случаите, в които детето не е навършило 5 години. Необходимостта от време и обезщетение, осигуряващи възможност за изграждане на здрава връзка дете родител, е подкрепена от становища на специалисти, Омбудсмана на Републиката и решение на Комисията за защита от дискриминация.

Липсва подкрепа при избор на подходящ подход за несъздаване, или ако вече е създадена, за щадящо разкриване тайната на осиновяване, така че детето да не се чувства излъгано и предадено. Да му се създаде вярно усещане за равностойност и равноправност в семейство и общество. Необходимо е фокусирано в тази посока обучение както на кандидат-осиновителите, така и на социалните работници, доставчиците на социални услуги, и на служителите в системата на образованието.

Липсват правна рамка и административни процедури, които адекватно да регламентират както събирането и съхраняването на максимално подробна информация за биологичните родители, братя и сестри, така и за регламентиран достъп до нея, който да защитава интересите и на трите страни осиновен/осиновител/ биологично семейство, въпреки Националната стратегия за детето 2008-2018, т. 2. 3. – осиновяването да дава възможност за запазване и развиване на идентичността (етническа, религиозна, културна и др.) на детето, както и препоръката на Съвета по правата на човека на ООН за „Въвеждане на законодателство, което забранява тайната на осиновяването и да гарантира правото на детето да знае своя произход “.

Агенцията за социално подпомагане продължава, в нарушение на изискванията на Семейния кодекс, да не изпълнява задължението си за създаване на Национална електронна информационна система за децата, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване (чл.83, ал.1) и на Национален регистър на осиновяващи за пълно осиновяване (чл.85). Вписването на деца в регистрите за пълно осиновяване продължава да се извършва със закъснение, в нарушение на изискванията на Семейния кодекс (чл.84, ал.1 и 2 във връзка с чл.93, ал.2 и 3), с което грубо се нарушава правото на детето на стабилна и дългосрочна семейна грижа, предвидено в чл. 20 от Конвенцията за правата на детето.

Липсва задълбочен качествен и количествен анализ, както и обосновка на причините за намаляване с 10% годишно за последните 3 години, на броя на вписаните в Регистъра за осиновяване деца, както и за относително ниския брой на осиновяванията при относително еднакъв брой деца, отглеждани извън семейна среда, и относително равен брой вписани в Регистъра кандидат-осиновители в същия период. Не се събира информация за ключови критерии, които Семейният кодекс предписва за преценка на законосъобразността и целесъобразността на осиновяването (възраст на детето, срокове, връзка с биологичното семейство и пр.).

През месец октомври (2017 г.) беше проведена работна среща в рамките на Националните информационни седмици на осиновяването 2017, организирани от Българска асоциация “Осиновени и осиновители”, на която освен очертаните теми, беше изведен и проблем с недостатъчно и ясна информация за процеса и процедурите по осиновяване в страната. Необходима е яснота на процедурата за осиновяване и прозрачност по време на целия процес, за да се осигурят предварително в максимална степен реалистични очаквания и мотивация от страна на кандидат-осиновителите.

Препоръки:

  • Изготвяне на единна методика и стандарт за подготовка на кандидат-осиновители. Програмата следва да осигурява задълбочено разглеждане на широк набор аспекти на процеса. Изготвяне на специализирано обучение на родителите при второ и/или поредно осиновяване или при осиновяване след наличие на биологично/и дете/ца в семейството. Сформираната работна група изготви актуализирана програма за обучение на кандидат-осиновители, която очакваме да започне да се прилага от доставчиците на социални услуги през 2018 г.
  • Изготвяне на програма от задължителни услуги за подкрепа на дете и родител, осиновил дете, в след-осиновителния период, който да включва семейството, социалните работници, доставчиците на социални услуги и служителите от системата на образованието.
  • Узаконяване на целеви отпуск при осиновяване, независим от възрастта на детето, както и узаконяване право на бащата-осиновител за 15-дневен отпуск и в случаите, когато осиновяването се случва след петата година на детето. От 01.07.2018 г. влизат в сила новите промени в Кодекса на труда, които регламентират 1 г. майчинство за всички родители, осиновили деца до 5 г., сравнимо с това при раждане. За родителите, осиновяващи деца над 5 г. обаче отпуск не е предвиден.
  • Узаконяване на право на изплащане на еднократна помощ при осиновяване в размер, еквивалентен на поредността на детето в семейството, а не на механизма, по който то е станало част от това семейство.
  • Предприемане на действия за изпълнение на препоръката на Съвета по правата на човека за въвеждане на законодателство, което забранява тайната на осиновяването и гарантира правото на детето да знае своя произход. Необходимо е да се събира и съхранява качествена информация за биологичното семейство, както и да се разработи подробна административна процедура, която да регламентира достъп до тази информация, защитавайки интересите на трите страни.
  • Гарантиране на прозрачност на процедури и процеси от страна на институциите – общодостъпни източници на информация и публикуване на периодични статистически данни за профилите на вписаните в регистрите деца и кандидати. Осигуряване достъп до информация за движението на персоналното досие на кандидатите.
  • Информационно обезпечение на политиката по осиновяване – анализ на причините за относително ниския брой на осиновявания, сравнение нанационалните и международните осиновявания като брой и особености на децата, анализ на тенденциите при осиновяване.

НМД потърси и мнението на децата, родителите и специалистите в Бележник 2018 – Как децата, родителите и професионалистите оценяват държавата?

Източник: НМД, БАОО

Back to Top