Нашите приятели

Ние, служителите от администрацията на МТСП, работим за своите клиенти. Затова поддържаме постоянен диалог,  като според Вашия избор Ви предоставяме актуална и точна информация, на достъпен при общуването език. Изпълнявайки политиката и целите по качеството, отнасяща се до административното обслужване в Министерството, и поетите ангажименти с Хартата на клиента, от нас очаквайте:

Всяко дете трябва да расте в сигурна и стабилна среда, която да му позволи да развие потенциала си в най-висока степен, да бъде зачитано като личност, неговото мнение да бъде изслушвано и уважавано. Ние вярваме, че най-благоприятната среда за развитие на детето е семейната. Ето защо работим за:

Държавната агенция за закрила на детето е създадена на основание Закона за закрила на детето с постановление № 226/10.10.2000 г. на Министерския съвет и започва своята дейност на 01.01.2001 г. Агенцията е единственият специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол за осъществяване на държавната политика по дейности за закрила на детето в Република България.

Сдружение „Зачатие” е първата неправителствена организация на пациентите с репродуктивни проблеми в България. Тя е създадена от група български жени на 6 март 2004 г. в София, няколко месеца след стартирането на най-големият български портал за стерилитета  www.zachatie.org, който е и официалният сайт на организацията.

Институт по социални дейности и практики е активно развиваща се организация, успяла за 15 години да наложи своята идентичност на организация, която съчетава в своята дейност теорията с практиката, познанието с реалната подкрепа на деца и семейства в риск.

Ние сме български майки, доказващи каква огромна сила е майчината любов и грижа. Срещнахме се в Интернет пространството, в Клуба на бъдещите и настоящи майки. Срещата ни откри неподозирани възможности пред самите нас – да съберем силите и енергията си, за да помогнем на децата, живеещи в домовете за възпитание и отглеждане на деца, лишени от родителски грижи.

Най-големият Български форум за родители. Голяма база данни от информация за отглеждане на деца и информация за семейната среда. 
Целият масив от информация е изграден от потребителски мнения и преживявания.

Мисията на Анимус е да насърчава здравословната комуникация между хората и равенството между половете в българското общество и го постига, като работи за осъществяването на следните цели: развива достъпни психотерапевтични и психоаналитични услуги и програми,

Нашата мисия е: Да насърчим родителите да бъдат най-добрите родители, които могат да бъдат, и да подкрепим децата да се превърнат в най-добрите възрастни, които могат да станат.

Нашите основни цели са:Развитие и утвърждаване на идеята за родителството като основна духовна ценност в обществото и семейството като естествена среда за отглеждане и възпитание на децата.

Списание "Розали". Водещо онлайн издание на жената днес. 

Електронният вариант www.deteto.info стартира октомври 2005 г. Ежедневно търпи промени - добавя се или изменя информацията

Консултации и напътствия при бременност и осиновяване. 

Back to Top