Комплекс за социални услуги за деца и семейства община Пловдив

Комплекс за социални услуги за деца и семейства община Пловдив

Коментарите са изключени за Комплекс за социални услуги за деца и семейства община Пловдив

4000 Пловдив, ул. Неофит Бозвели № 38   тел. 032 658 150,факс 032 658 163

http://www.ksuds-plovdiv.org

ksu_decaisemeistva@abv.bg

В гр. Пловдив КСУДС е открит през 2005 година, като първата година се управлява от консорциум от Неправителствени организации, а от 2006 г. доставчик на услугите в Комплекса е Община Пловдив. КСУДС – Пловдив се състои от Център за обществена подкрепа, Център за работа с деца на улицата, Звено „Майка и бебе“, Център за настаняване от семеен тип „Детска къща”, Център за настаняване от семеен тип „Майка Тереза” и „Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности”.

В Център за обществена подкрепа се предоставят следните услуги за осиновители и кандидат-осиновители:

  • Обучение за кандидат-осиновители – провежда се съобразно утвърдена програма. Води се от двама социални работника. Организацията на сесиите подпомага споделянето на опит, обмяната на мнения и дава възможност на участниците да се включват в различни ролеви ситуации.

В Център за обществена подкрепа обучението за кандидат-осиновители се предоставя от 2006 г. Обучението се провежда ежемесечно със среден брой участници в група 10-12 човека. През 2013 година са обучени 63 семейства, а от началото на 2014 г. до момента – 46.

  • Подкрепа на осиновителите в следосиновителния период – целта е подобряване на грижата, мотивиране, подкрепа на детето и семейството за преодоляване на трудни ситуации. Същевременно се наблюдава адаптацията и развитието на детето в семейна среда;
  • Директна работа с детето след осиновяването – подкрепа по отношение на загубите, които преживява, трудностите в адаптацията, развитие на идентичността и др.;
  • Групи за подкрепа на осиновители – целта е да се помогне на осиновителите да се почувстват сигурни в решението си, да споделят опит и да си оказват взаимопомощ в отглеждането и възпитанието на децата, да се предават добри практики.
  • Психологическо консултиране за деца и родители;
  • Юридическа подкрепа;
  • Популяризиране правата на децата в осиновителния процес и след това – представители на КСУДС участват в телевизионни и радио предавания, организират се събития с цел промяна на нагласите към осиновяването.

Екипът, предоставящ услугите се състои от социални работници, психолози, юрист.

Контакти:

http://decaisemeistva-plovdiv.org/

Комплекс за социални услуги за деца и семейства Пловдив

Център за обществена подкрепа, ул. „Неофит Бозвели” 38

Директор Недка Петрова, тел. 032 658 152, 0888257722

Ръководител ЦОП Златка Чанева, тел. 032 658 150, 0884 100 805

Ръководител екип „Деинституционализация” Татяна Каназирска, тел. 032 658 150, 0884 100 379

Back to Top