Какво трябва да знам, ако искам да осиновя дете?

Какво трябва да знам, ако искам да осиновя дете?

Коментарите са изключени за Какво трябва да знам, ако искам да осиновя дете?

След като семейството е взело решение да осинови дете, трябва да посети отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”, на територията на която живее. Там ще бъде посрещнато от социален работник, който ще го консултира относно процедурата и необходимите документи. Ще им предостави и формуляр на Заявление и Приложение .

При подаването на тези формуляри, се открива процедура по оценка на годността на кандидатите да осиновят дете. Подадените документи се разпределят от началника на отдела към социален работник, който ще направи проучването.
Проучването включва минимум четири срещи в рамките на 3 месеца. Всяка среща е с времетраене от 50 да 70 минути. По време на тези срещи, социалният работник цели да получи повече информация за кандидат-осиновителите и семейството им, за да може да подготви доклад относно годността им да осиновят дете.
За да събере тази информация, социалният работник посещава домът на кандидат-осиновителите, провежда разговори със съжителстващи лица, семейството и препоръчителите.
След като приключи проучването и кандидат-осиновителите получат положителен резултат относно годността им за осиновяване, пълният комплект от документи се изпраща служебно в Регионална дирекция „Социално подпомагане”, където се внася в Съвета по осиновяване.
Когато Съветът по осиновяване прецени, че кандидат-осиновителите са подходящи за дете вписано в регистъра на деца за пълно осиновяване ще ги уведоми писмено. В писмото ще е посочен ден и час за среща, с експерт от Регионална дирекция „Социално подпомагане”, за да се запознаят с историята на детето. Може да се проведе и първата среща с детето, след което има един месец, в който кандидат-осиновителите трябва да вземат решение дали ще осиновят това дете. В този период от време те имат възможност да го посещават.
На първата среща ще присъстват социален работник от отдел ”Закрила на детето”към Дирекцията „Социално подпомагане” на територията на която се намира детето и познатият ви вече експерт от Регионалната дирекция „Социално подпомагане”.
Ако решението им е да осиновят детето, експерта от Регионалната дирекция „Социално подпомагане” проверява отново документите. Тези с изтекли срокове, каквито могат да са свидетелството за съдимост /то е със срок шест месеца/ и медицинското, се подновяват.
Когато и това е направено, кандидат-осиновителите попълват Декларация по чл.56 ал.3 т. 3 от Семейният кодекс, която се заверява нотариално в присъствието на социален работник.
Декларацията се занася лично в Регионалната дирекция „Социално подпомагане”, която от своя страна трябва да внесе документите в съда.
Практиката показва, че делото се насрочва най-много до 14 дни след подаване на Исковата молба. На делото се явяват кандидат-осиновителите, юрист от Регионалната дирекция „Социално подпомагане”, адвокат/ако е нает такъв/ и прокурор.
Ако всичко с документите е съгласно изискванията на закона, Съдията взима решение по време на заседанието, „допускам” осиновяването. Решението е готово в срок от 2 до 3 работни дни. Това решение може да се обжалва в следващите седем работни дни.
През този период до биологичните родители на детето се изпращат призовки, в които се упоменава, че тяхното дете е осиновено с решение на съда. След като те подпишат призовката и не обжалват това решение, то влиза в сила и вие може да си вземете детето в къщи.

Back to Top