Ден на отворените врати: Неотложните промени в системата на осиновяването

Ден на отворените врати: Неотложните промени в системата на осиновяването

Коментарите са изключени за Ден на отворените врати: Неотложните промени в системата на осиновяването

На 24.09.2022 г. Българска асоциация „Осиновени и осиновители“ събра приятели и съмишленици на открита дискусия за неотложните промени в системата на осиновяването. За пореден път бе повдигнат въпроса за редакция на Семейния кодекс (СК) по отношение достъпа до информация за биологичния произход на осиновените хора. 

България все още не е предприела ефективни действия за изпълнение на препоръката от Универсалния периодичен доклад на Комитета по правата на човека на ООН за България, 2011 (UPR)91 за въвеждане на законодателство, което забранява тайната на биологичния произход и регламентира методика за събиране, съхранение и достъп до информацията, защитаваща интересите и на трите страни: осиновени хора, осиновители, биологични родители. Решенията на съдилищата за достъп до информация по чл. 105 от СК също са разнопосочни. Това подтиква търсещите да прибягват към нерегламентирани източници на информация, което крие риск от злоупотреби и тежки емоционални сътресения.

Присъстващите кандидат-осиновители, осиновилите родители и колеги от социалната сфера споделиха опита си със системата. Все още съществува практиката да не се дава достатъчна информация за здравословното състояние и наследствена обремененост на децата, предложени за осиновяване по националната процедура, което да подпомогне бъдещите родители при взимане на осъзнато решение за пристъпване към осиновяване. Това е предпоставка за възникване на проблеми на по-късен етап и евентуално прекратяване на осиновяването.

Липсва и подкрепа за кандидат-осиновителите в периода от вписването им в регистрите до осиновяването. Не се изследва промяната в нагласите и мотивацията на бъдещите родители, което е в основата на успешното осиновяване.

Обсъдихме и тревожната тенденция за нарастване броя на прекратените осиновявания и извеждане на осиновени деца от осиновителните семейства и настаняването им в резидентна грижа. АСП не анализира причините, водещи до повторно изоставяне на децата, с цел превенция и ранно справяне с проблеми, които биха довели до повторно изоставяне. Съществува и разминаване между реално прекратените осиновявания и водената от АСП статистика.

Въпреки нестабилната политическа обстановка в страната, ще продължаваме да търсим възможности за подобряване на законодателството и практиката в сферата на осиновяването.

 

Back to Top