Дарете сега

Дарение по банков път

Подкрепете нашата дейност с паричен превод по банковата сметка на Българска асоциация „Осиновени и осиновители“ в УниКредит Булбанк АД:

IBAN: IBAN BG63 UNCR 7630 1076 445742
BIC: UNCRBGSF

Дарение по ведомост

Това е лесен и удобен начин да дарявате месечно избрана от Вас сума, която да се удържа от заплатата Ви и да се превежда по нашата банкова сметка. Необходимо е да уведомите счетоводния/HR отдел на Вашия работодател и да декларирате срока и сумата, която искате да дарявате.

Маркетинг, свързан с кауза

Можем да предоставим логото на Българска асоциация „Осиновени и осиновители“, което да поставите на предлагани от Вас продукти. Това ще ги отличава на пазара и ще Ви направи съпричастни с нашата кауза. Вие избирате за какъв период от време и каква част от печалбата при реализацията на продуктите ще бъдат насочени като дарение за нашата дейност.

Материално дарение

Можете да ни подкрепите като ни предоставите продукти, които биха подпомогнали нашата работа. Очакваме да се свържете с нас на електронната ни поща, за да обсъдим възможностите за подкрепа.

Дарение на време и труд

Ако желаете да споделите с нас Вашите умения, знания и натрупан опит, с готовност ще обсъдим заедно идеите Ви и как те могат да подкрепят нашата кауза.

Българската асоциация „Осиновени и осиновители“ е регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност. За всяко свое дарение като физическо и/или юридическо лице можете да ползвате данъчни облекчения. Ако Ви е необходим документ, удостоверяващ дарението, се свържете с нас на електронната поща на БАОО: baoo@abv.bg.

Данъчни облекчения при дарение:

Дарение от юридическо лице: разходите за дарения в общ размер до 10% от счетоводната печалба се признават за данъчни цели и не се облагат с корпоративен данък.

Закон за корпоративното подоходно облагане

Чл. 31. (1) За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на:

  1. юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството.

Дарение от физическо лице: доходът, подлежащ на облагане, се намалява с до 5% с направените през годината дарения

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с направени през годината дарения:

  1. (изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) до 5 на сто, когато дарението е в полза на:

л) юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството.

 

Back to Top